Algemene voorwaarden:

Aan het begin van de therapie wordt de volgende behandelovereenkomst door beide partijen ondertekend. Deze brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee. Met de ondertekening van deze overeenkomst hebben de therapeut en de cliënt kennis van, en stemmen in, met de bepalingen die hieronder staan vermeld.

Therapeut en cliënt komen in het kader van de te volgen psychotherapeutische sessies het volgende overeen:

 • De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee. Met de ondertekening van deze overeenkomst hebben de therapeut en de cliënt kennis van, en stemmen in, met de bepalingen die hieronder staan vermeld.
 • De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie SBLP en valt onder de ethische- en gedragscode en beroepsprofiel van de SBLP.
 • Therapeut werkt onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
 • De cliënt verplicht zich middels de medische vragenlijst relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins zijn voor rekening van de cliënt.
 • De cliënt heeft het recht op inzage in het eigen dossier.
 • De therapeut is verplicht informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • Als cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij of zij deze eenzijdig beëindigen.
 • De therapeut kan de overeenkomst alleen eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en als redelijkerwijs niet van hem of haar kan worden gevraagd dat hij of zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal, tenzij anders overeenkomen, tijdens een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat er een overeenkomst met een andere hulpverlener is gesloten.
 • Het tarief van een sessie bedraagt:
  Voor volwassenen en kinderen 105 euro (60 minuten)
  Voor volwassenen voor wie de werkgever betaalt 134,00 euro (60 minuten)
  Voor relatiesessies 127 euro – inclusief 21% BTW
 • Bovenstaande tarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd.
 • Betalingswijze: de cliënt ontvangt na de sessie een factuur per email. Het te betalen bedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar op deze factuur vermelde bankrekening. Betaling kan via overmaking of Ideal geschieden. Indien het bedrag niet binnen die termijn is voldaan, volgt een betalingsherinnering. Cliënt heeft dan 10 dagen om alsnog het bedrag te voldoen. Indien ook dit niet gebeurt, volgt na 7 dagen een laatste herinnering. De cliënt heeft dan nog 5 dagen om de betaling te voldoen. Indien de betaling niet binnen deze 5 dagen geschiedt, wordt de verdere afhandeling overgedragen aan incassobureau Juristu Incasso Juristen Amsterdam. Hierbij zullen de contactgegevens alsmede een kopie van deze behandelovereenkomst worden overgedragen aan dit incassobureau.
 • Annuleringsvoorwaarden:
  Voor niet nagekomen afspraken en afspraken die binnen 24 uur van te voren worden afgezegd wordt het gehele tarief van de sessie in rekening gebracht
  Voor afspraken die 48-24 uur van te voren worden afgezegd wordt 50% van het sessietarief in rekening gebracht
  Afspraken op maandag kunnen kosteloos tot vrijdagochtend 10 uur worden afgezegd. Hierna wordt het gehele tarief in rekening gebracht
  Let op: dit geldt in alle gevallen, dus ook bij ziekte en overmacht!
 • De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.
 • Voor een goed therapietraject is het noodzakelijk de therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de therapie.
 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor het therapietraject noodzakelijk zijn en die na expliciete toestemming van de cliënt, indien nodig, is opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 • De therapeut doet zijn uiterste best om de privacy van de cliënt te waarborgen. Dit betekent onder meer dat hij of zij:

1 zorgvuldig omgaat met persoonlijke en medische gegevens

2 ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens

 • De therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
 • De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
  -om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt;
  -voor het gebruik voor waarneming, tijdens de afwezigheid van de therapeut. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt;
  -voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  -Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de therapeut of de administrateur een factuur kan opstellen of voor verdere afhandeling door een incassobureau.
  Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van die gegevens, dan zal hij of zij eerst de cliënt informeren en expliciet zijn of haar toestemming vragen.
 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, voor volwassen cliënten 20 jaar bewaard. Voor kinderen is de bewaartermijn 20 jaar vanaf het moment dat zij 18 worden.
 • Met het ondertekenen van deze behandelovereenkomst en medische vragenlijst geeft de cliënt toestemming voor het vastleggen van de gegevens in een cliëntendossier met inachtneming van hetgeen hierboven staat geschreven.
 • Met het ondertekenen van deze behandelovereenkomst geeft de cliënt de therapeut toestemming om indien nodig contact op te nemen met zijn/haar huisarts.
 • Met het ondertekenen van deze behandelovereenkomst geeft de cliënt de therapeut toestemming om de factuur via email naar hem/haar te verzenden.
 • Op de factuur worden de naam, adresgegevens en de geboortedatum van de cliënt vermeld, alsmede de naam en het relatienummer van de zorgverzekering en de genoten sessie en sessiedatum.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling wendt de cliënt zich allereerst tot de therapeut. Als de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt wordt afgewikkeld, kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau die beide bovenaan deze behandelovereenkomst staan vermeld.

Bij de intake wordt tevens de volgende privacyverklaring ondertekend:

Privacyverklaring Praktijk Souldrops

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
· ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
· Indien u een factuur niet binnen de afgesproken termijn betaalt, zal ik uw contactgegevens alsmede een kopie van de behandelovereenkomst overdragen aan incassobureau Juristu Incasso Juristen Amsterdam.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, voor volwassen cliënten 20 jaar bewaard. Voor kinderen is de bewaartermijn 20 jaar vanaf het moment dat zij 18 worden.

PRIVACY OP DE FACTUUR
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de naam van uw zorgverzekering en uw relatienummer
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, namelijk sessie lichaamsgeoriënteerde psychotherapie of overige psychosociale therapieën.
• de kosten van de sessie
De factuur wordt per email naar u verzonden.

Ondertekening:
Ik ga akkoord met het hierboven beschrevene.

Datum:

Naam cliënt:

Handtekening: