Algemene voorwaarden:

Cliënt volgt individuele sessies lichaamsgerichte Psychotherapie.

De sessies vinden plaats aan de Hereweg 100 te Groningen.

Het tarief bedraagt voor losse sessies:
-volwassenen € 90 per sessie van 75 minuten
-studenten €70 euro per sessie van 60 minuten
-kinderen en jongeren €75 euro per sessie van 60 minuten.

Wanneer er wordt gekozen voor een traject, is de prijs:
Kennismakingstraject volwassen: 425 euro voor 5 sessies van 75 minuten
Traject volwassenen standaard: 850 euro voor 10 sessies van 75 minuten
Traject speciaal voor studenten: 560 euro voor 8 sessies van 60 minuten
Traject kinderen en jongeren: 600 voor 7 sessies van 60 minuten en 1 intakegesprek (60 minuten)

De cliënt verplicht zich een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij losse sessies wordt hierbij de sessieprijs in rekening gebracht. In het geval dat de cliënt gekozen heeft voor een pakket, wordt het bedrag bepaald door het totaalbedrag van het traject te delen door het aantal sessies waaruit het traject bestaat.

De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP en valt onder de gedragscode en het beroepsprofiel van deze beroepsvereniging.

Tijdens de intake wordt door beide partijen een behandelovereenkomst ondertekend. Deze brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

Met de ondertekening van deze behandelovereenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst plaats zal vinden.

De therapeut is gehouden te handelen conform de regelgeving van zijn of haar beroepsvereniging

Tijdens de intake wordt een medische vragenlijst afgenomen. De cliënt verplicht zich middels deze medische vragenlijst relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De therapeut is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van hetgeen in de sessies wordt besproken, alsmede de bijbehorende verslaglegging.

De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan zij deze eenzijdig beëindigen.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevraagd dat hij de overeenkomst voortzet.

De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten, tenzij anders wordt overeengekomen.

Betalingswijze: de client ontvangt voor de sessies een factuur. Het te betalen bedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar op deze factuur vermelde bankrekening. Indien het bedrag niet binnen die termijn is voldaan, volgt een eerste betalingsherinnering. Indien deze eerste herinnering niet binnen een termijn van 14 dagen is betaald, volgt een tweede betalingsherinnering. Indien deze ook niet binnen een termijn van 14 dagen wordt voldaan, wordt de verdere afhandeling overgedragen aan een incassobureau.

Schade die tijdens de therapie door de cliënt is toegebracht aan spullen van de praktijk of eigendommen van de therapeut, is voor rekening van de cliënt.

De informatie in de behandelovereenkomst is vertrouwelijk, alsmede alles wat tijdens de sessies plaatsvindt en de bijbehorende verslaglegging door de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins, zijn voor rekening van de cliënt.