Algemene voorwaarden:

Aan het begin van de therapie wordt de volgende behandelovereenkomst door beide partijen ondertekend. Deze brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee. Met de ondertekening van deze overeenkomst hebben de therapeut en de cliënt kennis van, en stemmen in, met de bepalingen die hieronder staan vermeld.

Client volgt sessies individuele lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie.

De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie SBLP en valt onder de ethische- en gedragscode en beroepsprofiel van de SBLP.

Therapeut werkt onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

De cliënt verplicht zich middels de medische vragenlijst relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins zijn voor rekening van de cliënt.

De cliënt heeft het recht op inzage in het eigen dossier.

De therapeut is verplicht informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

Als cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij of zij deze eenzijdig beëindigen.

De therapeut kan de overeenkomst alleen eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en als redelijkerwijs niet van hem of haar kan worden gevraagd dat hij of zij de overeenkomst voortzet. 
De therapeut zal, tenzij anders overeenkomen, tijdens een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat er een overeenkomst met een andere hulpverlener is gesloten.

Het tarief van een sessie bedraagt:

 • Voor volwassenen 97,50 euro (60 minuten)
 • Voor studenten 95 euro (60 minuten)
 • Voor kinderen en jongeren 95 euro (60 minuten)
 • Voor volwassenen voor wie de werkgever betaalt 125 euro (60 minuten)
 • Voor relatiesessies 125 euro (75 minuten) – inclusief 21% BTW

Indien de cliënt kiest voor een traject, wordt er per sessie een korting van 5 euro gegeven. Cliënt committeert zich in dat geval aan betaling van het gehele traject, ook indien hij voortijdig de therapie beëindigt. Tevens geldt hierbij voor zowel volwassenen als kinderen en jongeren een minimale frequentie van de sessies van 1 keer per week.

Betalingswijze: de cliënt ontvangt na de sessie een factuur per email. Het te betalen bedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar op deze factuur vermelde bankrekening. Betaling kan via overmaking of Ideal geschieden. Indien het bedrag niet binnen die termijn is voldaan, volgt een betalingsherinnering. Cliënt heeft dan 10 dagen om alsnog het bedrag te voldoen. Indien ook dit niet gebeurt, volgt na 7 dagen een laatste herinnering. De cliënt heeft dan nog 5 dagen om de betaling te voldoen. Indien de betaling niet binnen deze 5 dagen geschiedt, wordt de verder afhandeling overgedragen aan een incassobureau.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Voor niet nagekomen afspraken en afspraken die binnen 24 uur van te voren worden afgezegd wordt het gehele tarief van de sessie in rekening gebracht
 •  Voor afspraken die 48-24 uur van te voren worden afgezegd wordt 50% van het sessietarief in rekening gebracht
 • Afspraken op maandag kunnen kosteloos tot vrijdag 10 uur worden afgezegd. Hierna wordt het gehele tarief in rekening gebracht
 • Let op: dit geldt in alle gevallen, dus ook bij ziekte en overmacht

De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Voor een goed therapietraject is het noodzakelijk de therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de therapie. 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor het therapietraject noodzakelijk zijn en die na expliciete toestemming van de cliënt, indien nodig, is opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 
De therapeut doet zijn uiterste best om de privacy van de cliënt te waarborgen. Dit betekent onder meer dat hij of zij:
1 zorgvuldig omgaat met persoonlijke en medische gegevens
2 ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens

De therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
 De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
1 om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt;
2 voor het gebruik voor waarneming, tijdens de afwezigheid van de therapeut. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt;
3 voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
4 Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële 
administratie, zodat de therapeut of de administrateur een factuur kan opstellen.
Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van die gegevens, dan zal hij of zij eerst de cliënt informeren en expliciet zijn of haar toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.
Met het ondertekenen van deze behandelovereenkomst en medische vragenlijst geeft de cliënt toestemming voor het vastleggen van de gegevens in een cliëntendossier met inachtneming van hetgeen hierboven staat geschreven.

Met het ondertekenen van deze behandelovereenkomst geeft de cliënt de therapeut toestemming om indien nodig contact op te nemen met zijn/haar huisarts.

Met het ondertekenen van deze behandelovereenkomst geeft de cliënt de therapeut toestemming om de factuur via email naar hem/haar te verzenden. Op de factuur worden de naam, adresgegevens en de geboortedatum van de cliënt vermeld, alsmede de naam en het relatienummer van de zorgverzekering en de genoten sessie en sessiedatum.

Voor eventuele klachten over de behandeling wendt de cliënt zich allereerst tot de therapeut. Als de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt wordt afgewikkeld, kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie
van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau die beide bovenaan deze behandelovereenkomst staan vermeld.

Met de ondertekening van deze behandelovereenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst plaats zal vinden.

Bij de intake wordt ook de volgende privacyverklaring ondertekend:

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
 • Indien u een factuur niet binnen de afgesproken termijn betaalt, zal ik uw contactgegevens alsmede een kopie van de behandelovereenkomst overdragen aan een incassobureau.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de naam van uw zorgverzekering en uw relatienummer
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, namelijk sessie lichaamsgeorienteerde psychotherapie of overige psychosociale therapieën.
 • de kosten van de sessie

De factuur wordt per email naar u verzonden.

Ondertekening:

Ik ga akkoord met het hierboven beschrevene.

Datum:

Naam cliënt:

Handtekening: